คู่มือการปฏิบัติงานประกันคุณภาพกา

คู่มือการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาปี 2558
ส่วนที่ ๓ สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกองกำกับการ ๙ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระชายแดน ประกอบด้วย ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม รวมทั้งสิ้น ๒๐ ตัวบ่งชี้ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพโดยมีรายละเอียด ดังนี้.- คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑ - ๕.๐๐ หมายถึง ดีมาก คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง ดี คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑ - ๓.๕๐ หมายถึง พอใช้ คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๑ - ๒.๕๐ หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนนเฉลี่ย ๐.๐๐ - ๑.๕๐ หมายถึง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ตารางสรุปผลการประเมิน ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้
กองกำกับการ ๙ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ค่าน้ำหนัก คะแนนที่ได้ ระดับการประเมิน
ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ ๕ ๕ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยต้นสังกัด
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ๕ ๔.๓๙ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสำคัญ ๕ ๕ ดีมาก
ด้านงานวิจัย/นวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ จำนวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์
๕ ๕ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ จำนวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ที่นำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
๕ ๕ ดีมาก
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ ๖. ผลของการดาเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ที่ตอบสนองความต้องการ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
๕ ๕ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๗. ผลของการดาเนินงานของจุดที่ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน สังคม ประเทศ

๕ ๕ ดีมาก
ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ ๘. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ๕ ๕ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๙. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕ ๕ ดีมาก
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ค่าน้ำหนัก คะแนนที่ได้ ระดับการประเมิน
ด้านการบริหารและการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม ๕ ๕ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐. ครู/อาจารย์และครูฝึกได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ ๕ ๕ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑. ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม ๕ ๕ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒. ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรม ๕ ๔.๙๘ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓. ระบบการบริหารบุคลากรเพื่อการพัฒนาและธำรงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ๕ ๕ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ การบริหารความเสี่ยง ๕ ๕ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ๕ ๕ ดีมาก
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน ๕ ๕ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๕ ๔ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗. การนำผลการประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม ๕ ๕.๐๐ ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย ๘๕ ๔.๙๐ ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ค่าน้ำหนัก คะแนนที่ได้ ระดับการประเมิน
ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘. ความสำเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษาอบรมกำหนด ๕ ๔ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙. เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม ๕ ๕ ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย ๑๐ ๔.๕๐ ดี

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ค่าน้ำหนัก คะแนนที่ได้ ระดับการประเมิน
ด้านมาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๐. ความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้นำ ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคม ๕ ๕ ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย ๕ ๕ ดีมาก
รวมคะแนนเฉลี่ย ๒๐ ตัวบ่งชี้ ๑๐๐ ๔.๘๗ ดีมาก
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามกลุ่มตัวบ่งชี้ ๓ กลุ่ม
กลุ่มตัวบ่งชี้ ค่าน้ำหนัก คะแนนที่ได้ ระดับการประเมิน
กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ ๑ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ๘๕ ๔.๙๐ ดีมาก
กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ ๒ กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ๑๐ ๔.๕๐ ดี
กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ๕ ๕ ดีมาก
รวมคะแนนเฉลี่ย ๒๐ ตัวบ่งชี้ ๑๐๐ ๔.๘๗ ดีมาก

เอกสารแนบ :

คู่มือการปฏิบัติ  


By : ..شѡ ,Email : [email protected],Date :2016-06-15