ประวัติ กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.

กองกำกับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ประวัติความเป็นมากองกำกับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ
  เมื่อปี  พ.ศ.  2503 – 2504  ตำรวจตระเวนชายแดนเขต 9 ร่วมกับตำรวจสนามมาลายู  ทำการกวาดล้างปราบปรามโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายาในพื้นที่ อำเภอสะเดา และอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ในการกวาดล้างปราบปรามโจนจีนคอมมิวนิสต์มาลายาครั้งนี้   การปราบปรามให้ได้ผล  จะต้องใช้เครื่องบินตรวจการณ์ลาดตระเวนทางอากาศ    เพื่อหาข่าวและที่ตั้งของฝ่ายโจรจีนคอมมิวนิสต์ และจะต้องจัดตั้งกองบังคับการควบคุมการปฏิบัติทางยุทธวิธีในพื้นที่ขึ้น     เพื่อสะดวกในการควบคุมการปฏิบัติและการส่งกำลังบำรุง จึงได้พิจารณาเลือกถนน สายคลองแงะ – นาทวี เป็นที่ขึ้นลง     ของเครื่องบินตรวจการณ์ และได้เลือกพื้นที่บริเวณด้านหน้า ค่ายท่านมุก  ในปัจจุบัน  เป็นที่ตั้ง กองบังคับการควบคุม       การปฏิบัติทางยุทธวิธี  ในการกวาดล้างปราบปรามโจรจีนคอมมิวนิสต์ดังกล่าว

ต่อมาในปี พ.ศ. 2505  พันตำรวจตรี  สมโภชน์  วิไลจิตต์  ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 9 ในขณะนั้น      ได้พิจารณาเห็นว่า  พื้นที่หมู่ที่ 2  ตำบลพังลา  อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  เป็นพื้นที่ที่มีสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจ  ทั้งนี้เนื่องจากมีโจรจีนคอมมิวนิสต์  ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้ใช้เป็นเส้นทางขนส่งลำเลียงเสบียงอาหารไปยังค่ายใหญ่ที่    เขาน้ำค้างเป็นประจำ   ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโจรจีนคอมมิวนิสต์  เมื่อเป็นเช่นนี้   พันตำรวจตรี   สมโภชน์   วิไลจิตต์   จึงได้พิจารณาเลือกพื้นที่ดังกล่าวแล้ว  เพื่อจัดสร้างค่ายสนามชั่วคราว  เพื่อให้กำลังตำรวจตระเวน   ชายแดน    ออกปฏิบัติการปราบปรามสกัดกั้นการส่งลำเลียงเสบียงอาหาร และอิทธิพลของโจรจีนในพื้นที่ให้หมดสิ้นไป บริเวณพื้นที่ที่จัดสร้างค่ายสนามนี้เป็นที่ดินป่าสงวนว่างเปล่า ซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา   พันตำรวจตรี   สมโภชน์  วิไลจิตต์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 9 ได้ทำหนังสือยื่นต่อนายอำเภอสะเดาเพื่อขอใช้พื้นที่ทำการปลูกสร้างค่ายสนาม    ซึ่งทางอำเภอสะเดาไม่ขัดข้อง สำหรับพื้นที่ที่ปลูกสร้างค่ายสนามนี้ อยู่หมู่ที่ 2  ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  พิกัด  พี.เอช. 671481
                 เมื่อวันที่  6  ธันวาคม  2505  พันตำรวจตรี สมโภชน์  วิไลจิตต์  ได้ส่งกำลังตำรวจเข้าปฏิบัติการและดำเนินการปลูกสร้างค่ายสนาม ด้วยกำลังพล  จำนวน  1  หมวด  โดยมี ร้อยตำรวจตรี วิน    เพชรการเป็นหัวหน้า     การปลูกสร้างใช้วัสดุตามธรรมชาติในพื้นที่ทำการก่อสร้าง เมื่อสร้างค่ายสนามเสร็จได้ตั้งชื่อว่า  “ ค่ายสนามเขามีเกียรติ “   เพราะบริเวณที่ตั้งค่ายเป็นพื้นที่ติดต่อและอยู่ใกล้กับภูเขารังเกียจ    โดยเปลี่ยนชื่อเสียใหม่จากเขารังเกียจ  มาเป็นค่ายสนามเขามีเกียรติ  ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงเรียกชื่อหมู่บ้านเขารังเกียจ  เป็นบ้านเขามีเกียรติเช่นกันจนถึงปัจจุบัน
สำหรับค่ายสนามเขามีเกียรติที่ตั้งขึ้นนี้ ทางกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 9 ได้จัดให้กำลังตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน  1  หมวด  เข้าปฏิบัติการเป็นประจำ  โดยมอบหมายภารกิจในการ  โดยมอบหมายภารกิจในการปราบปรามสืบสวนหาข่าวความเคลื่อนไหวของโจรจีนคอมมิวนิสต์  และทำการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียงควบคู่ไปด้วย เนื่องด้วยพื้นที่ที่จัดสร้างค่ายสนามนี้    มีภูมิประเทศเหมาะสมใช้ในการฝึกยุทธวิธี      และการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงให้แก่ ข้าราชการตำรวจในสังกัดได้เป็นอย่างดี   เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพขีดความสามารถของตำรวจ   ดังนั้น    
พันตำรวจตรี  สมโภชน์  วิไลจิตต์  จึงเริ่มสร้างสนามยิงปืนขึ้น  โดยใช้กำลังตำรวจตระเวนชายแดน เขต 9 ที่อยู่ประจำค่ายสนามเขามีเกียรติเป็นผู้ดำเนินการ โดยทำการดัดแปลงภูมิประเทศ และใช้วัสดุที่หาได้ในพื้นที่เพื่อทำอาคาร  ที่พัก  และสนามยิงปืน ทางกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 9 ได้ใช้สนามยิงปืนที่ค่ายสนามเขามีเกียรติเป็นสนามยิงปืนในการฝึกด้วยกระสุนจริงตลอดมา
   การจัดตั้งหน่วย
      เมื่อประมาณเดือน กันยายน  2510  พันตำรวจโท  วิชัย  วิชัยธนพัฒน์  ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 9 ได้พิจารณาร่วมกับ มร.รอส ฯ  ที่ปรึกษาอเมริกัน  ประจำกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 9 ในอันที่จะปรับปรุงค่ายสนามเขามีเกียรติ ให้เป็นค่ายถาวรต่อไป เมื่อเป็นที่ตกลงใจ มร.รอสฯที่ปรึกษาฯ  จึงได้ไปติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยรบพิเศษอเมริกัน  ที่ค่ายฝึกการรบพิเศษ  บ้านกะช่อง  ตำบลกะช่อง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  ซึ่งต่อมาหน่วยรบพิเศษได้จัดส่ง ร้อยเอก  เคอร์สฯ กับพวกรวม  4 นาย  มาทำการสำรวจพื้นที่ เพื่อประกอบการพิจารณาถึงการจัดวางผังสร้างสนามฝึกอาวุธทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2510 เป็นต้นไป  ซึ่งต่อมาในปีเดียวกันกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 9
ได้สร้างกองบังคับการฝึก  1  หลัง  และห้องเรียนอีก  1  หลัง     และได้ทำการฝึกข้าราชการตำรวจชายแดน จำนวน  48  นาย เพื่อมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้ช่วยครูฝึกโดยเริ่มทำการฝึกตั้งแต่ วันที่ 20 พฤศจิกายน  2510 วันที่   23  ธันวาคม  2510ต่อมาทางกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 9  ได้ใช้เป็นสถานที่ฝึกข้าราชการตำรวจภายในสังกัดในหลักสูตรต่าง ๆ ตลอดมา
               เมื่อปี พ.ศ.2512 กรมตำรวจมีนโยบายที่จะปรับปรุงการฝึกหลักสูตร  ต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ (ตปส.)  เพื่อที่จะให้การฝึกอยู่ในระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นกรมตำรวจจึงได้มอบหมายการฝึกให้ กองบัญชาการตำรวจภูธรฝ่ายชายแดน เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ  ซึ่งกองบัญชาการตำรวจภูธรฝ่ายชายแดนขออนุมัติตั้งค่ายฝึกและได้ทำการฝึกครั้งแรกที่เขา หุบสบู่ บ้านพรุพราย  ตำบลห้วยทรายเหนือ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  โดยอนุมัติกรมตำรวจ ลง  25พฤษภาคม  2512  กอร์ปกับในระยะเดียวกัน  มร.แบ๊ตสัน ฯ  ผู้ช่วยผู้ชำนาญการสวัสดิภาพประชาชนของหน่วย ยูซ่อม ได้ปรึกษากับ พลตำรวจโท  เยื้อย  ประภาวัติ  ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ  เรื่องปรับปรุงโครงการฝึกหลักสูตรต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบโดยขอให้หน่วย ยูซ่อม  สนับสนุนต่อไป  ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ จึงได้จัดให้มีการประชุมหน่วยเกี่ยวข้องร่วมกับ ยูซ่อม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2512 มีเรื่องเสนอขอรับจากอธิบดี ดังนี้ 
         1. การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ
         2. การใช้พระราชนิเวศน์  มฤคทายวัน  เป็นค่ายฝึกชั่วคราว
        3. ให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธร  เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  โดยมอบหมายให้ กองบัญชาการ ตำรวจภูธรฝ่ายชายแดน เป็นผู้ดำเนินการ เพราะเป็นหน่วยที่มีขีดความสามารถสูง และให้กองบัญชาการศึกษาเข้าร่วมด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนฝึกอบรมทั่ว ๆ ไป
      
       4. ให้ปรึกษากับหน่วย  ยูซ่อม  ประจำกองบัญชาการ ฯ  ศึกษารายละเอียดกับกองบัญชาการฯ และคณะอนุกรรมการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ กรมตำรวจ ในเรื่องนี้เพื่อเสนอกรมตำรวจต่อไป ต่อมาเมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2512      กรมตำรวจได้อนุมัติในหลักการ  จัดให้มีศูนย์ฝึกและค่ายฝึก  ดังนี้
           1. ศูนย์มฤคทายวัน        ขึ้นตรงกับฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรชายแดน
           2. ค่ายฝึกอุบล               ขึ้นตรงกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 3
           3. ศูนย์ฝึกอุดร  ขึ้นตรงกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 4
           4. ค่ายฝึกเชียงใหม่ ขึ้นตรงกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 5
           5. ค่ายฝึกสงขลา ขึ้นตรงกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 9
               ต่อมา  กองบัญชาการตำรวจภูธรฝ่ายชายแดน  พิจารณาเห็นว่า การจัดศูนย์ฝึกและค่ายฝึก  ให้ขึ้นตรงต่อกองบัญชาการฯ และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขตนั้น  ไม่เหมาะสม  ในเรื่องการควบคุมบังคับบัญชา  และการส่งกำลังบำรุง  จึงจัดให้มีกองบังคับการฝึกพิเศษ  ขึ้นตรง ต่อกองบัญชาการฯ และให้ศูนย์มฤคทายวัน  เป็นกองกำกับการฝึก  1  ค่ายอุบล  เป็นกองกำกับการ  3 ท ค่ายอุดร  เป็นกองกำกับการ  4  ค่ายฝึกเชียงใหม่  เป็นกองกำกับการ  5  และค่ายฝึกสงขลา  เป็นกองกำกับการ  9  ให้แต่ละกองกำกับการฝึก ประสานงานกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขตโดยใกล้ชิด
              เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  พ.ศ. 2513  กองบัญชาการตำรวจภูธรฝ่ายชายแดน  รายงานขออนุมัติตั้งกองบัญชาการฝึกพิเศษ  กรมตำรวจให้ระงับการตั้ง กองบังคับการฝึกพิเศษไว้ก่อนคงมีศูนย์ฝึกแต่ละค่ายฝึก  4  แห่ง  แต่ในทางปฏิบัติกรมตำรวจได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ กองบังคับการฝึกพิเศษ เพื อควบคุมบังคับบัญชาการฝึกต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ  ให้เป็นไปตามโครงการ  ศูนย์ฝึกแต่ละค่ายฝึกต่าง ๆ มีความจำเป็น  เพื่อเจ้าหน้าที่และครูฝึกให้พอกับปริมาณการฝึก  จึงได้ขออนุมัติกรมตำรวจเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และครูฝึกเป็นครั้งคราว จนถึงปัจจุบันรวม  405  นาย
 กำลังพลที่ปฏิบัติการในโครงการการฝึกการต่อต้านปราบปรามการด่อความไม่สงบ  จำนวน  405  นายนี้  เป็นตำรวจภูธร  ชายแดน  ที่ขอตัวไปช่วยราชการในหน้าที่บังคับบัญชา  อำนวยการธุรการ  และครูฝึก  ส่วนมากเจ้าหน้าที่ ทุกฝ่ายทำงาน  2  ทาง  คือ  ทางตำรวจชายแดนเขต  งานในหน้าที่ประจำและทางการฝึกต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ  เป็นงานตามโครงการอีกทางหนึ่ง    
ต่อมาเมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  พ.ศ. 2513  กรมตำรวจได้อนุมัติให้  ตั้งค่ายฝึกทั้ง  4  คือ  กองกำกับการฝึก 3,4,5 และ  9  เปิดการฝึกอบรม หลักสูตรพื้นฐานต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ (ตปส.) ในวันที่  6  กรกฎาคม  2513  ส่วนศูนย์ฝึกต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  โดยเปิดทำการฝึกแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกจากตำรวจภูธรค่ายละ  100  คน  ใช้เวลาฝึก  13  สัปดาห์  โดยใช้หลักสูตร
         1. การปราบจลาจล  1  สัปดาห์
         2. หลักสูตรพื้นฐานต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ  8  สัปดาห์
         3. หลักสูตรชั้นนำหน่วย  2  สัปดาห์
         4. การฝึกภาคสนาม  2  สัปดาห์
   สำหรับค่ายฝึก  จังหวัดสงขลา  หรือกองกำกับการฝึกพิเศษ  9  ได้ใช้บริเวณสถานที่ฝึกของค่ายเขามีเกียรติ  และได้เริ่มทำการฝึกหลักสูตรพื้นฐานต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ ตามคำสั่งกรมตำรวจ เมื่อวันที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ. 2513
เมื่อปี พ.ศ. 2515  ตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  130  ลงวันที่  22  เมษายน  พ.ศ. 2515  ได้ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ  กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2518 ได้จัดตั้ง  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนขึ้น  และให้มีการแบ่งส่วนราชการเป็น กองบังคับการฝึกพิเศษ  กองกำกับการฝึก  ซึ่งกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้พิจารณาเห็นว่าค่ายฝึกเขามีเกียรติ  ตำบลพังลา อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  มีความเหมาะสมที่จะตั้งเป็นสถานที่ฝึกหลักสูตร ต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ และยกฐานะขึ้นเป็น กองกำกับการ เรียกว่า “กองกำกับการ  2  กองบังคับการฝึกพิเศษ”
จนถึงปี พ.ศ. 2518  พลตำรวจโท  สุรพล  จุลละพราหมณ์  ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ  รักษาการในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  ได้พิจารณาเห็นว่าตามที่ได้มีการจัดตั้ง กองกำกับการฝึกพิเศษขึ้นในส่วนต่าง ทๆ ของประเทศ ให้มีหน้าที่ฝึกอบรมวิชา ต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบให้แก่ข้าราชการตำรวจนั้น  โดยที่กองกำกับการฝึกเหล่านี้    มีลักษณะเป็นค่ายฝึกสมควรที่จะได้รับการขนานนามเช่นเดียวกับค่ายทหารและค่ายตำรวจอื่น ๆ เพื่อเป็นเกียรติและทำให้เกิดความภาคภูมิใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับการฝึก อันจะนำไปสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการสืบไป  จึงได้มีหนังสือถึงราชเลขาธิการ  หม่อมหลวง  ทวีสันต์  ลดาวัลย์        เพื่อได้โปรดนำถวายกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท    ขอพระราชทานชื่อให้แก่ กองกำกับการ 2  กองบังคับการฝึกพิเศษ  เมื่อวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2518
                   ต่อมาเมื่อวันที่  11  กรกฎาคม  พ.ศ.  2522  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        ทรงพระกรุณา    โปรดเกล้าฯ   พระราชทานชื่อค่าย   กองกำกับการ  9  กองบังคับการฝึกพิเศษ พระราชทานชื่อว่า “ ค่ายท่านมุก “  เป็นศิริมงคลตลอดมาตราบเท่าปัจจุบันนี้


      ที่ตั้งหน่วย
                   พื้นที่  เป็นที่ดินป่าสงวน  อยู่ในความรับผิดชอบของอำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา โดยทางกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 9  ได้ขอใช้จากอำเภอสะเดา  เดิมมีบริเวณพื้นที่ กว้างด้านหน้า  2  กิโลเมตร  ยางทางลึก  4  กิโลเมตร  รวมเนื้อที่ทั้งหมด  2,5000  ไร่  ที่ตั้ง  กองกำกับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ  ค่ายท่านมุก  ตั้งอยู่ในพื้นที่  หมู่ที่  5ตำบลเขามีเกียรติ  อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  จุดพิกัดทางแผนที่ คิว.ที. 225335  พื้นที่ด้านหน้าอยู่ติดกับถนนเพชรเกษม  สายคลองแงะ – นาทวี  ระหว่างหลักกิโลเมตรที่  6 ถึง หลักกิโลเมตรที่  8  ตั้งอยู่ในพื้นที่ดินสาธารณประโยชน์  ที่ดินสงวนเลี้ยงสัตว์ของบ้านเขามีเกียรติ  ตำบลเขามีเกียรติ  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
       เขตติดต่อดังนี้
                     ทิศเหนือ            จดสวนยาง              นายซ้ง  จากสวนถึงหลักเขตระยะ        50   เส้น
                     ทิศใต้                จดทางเกวียน          จากหลักเขตต้นส้านถึงเขามีเกียรติระยะ  50   เส้น
                     ทิศตะวันออก       จดเขามีเกียรติ          จากหลักเขตถึงหลักเขตระยะ            100   เส้น
                     ทิศตะวันตก         จดสวนบริษัทยูเซ้ง    จากทางเกวียนถึงหลักไม้แก่นระยะ     100   เส้น

 

 

 

 

 

 

 
  พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 
 

พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม
ผบช.ตชด.

 
  พล.ต.ต. พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช
ผบก.กฝ.บช.ตชด.
 
  พ.ต.อ.กิตติณัฐ์ ทุมเพชร
ผกก 9 บก.กฝ.บช.ตชด.
 
-

  ยังไม่มีข้อมูล

  หน่วยงานข้างเคียง
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา
สถานีตำรวจภูธรสะเดา
หน่วยงานตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชานแดน
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 / 2 / 3 / 4
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 / 12 / 13 / 14 / 21 / 22 / 23 / 24 / 31 / 32 / 33 / 34 / 41 / 42 / 43 / 44

จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับจาก 29 พ.ย. 57
 
     
 

กองกำกับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.

ค่ายท่านมุก 93 หมู่ 5 ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา 90170
E-Mail :[email protected] โทร.074-292225 โทรสาร.074-292228
Webmaster : ด.ต.อุดมศักดิ์ ถาวร E-Mail :